021-66592834 / 09102741978 / 09300591997 info@pezhouheshno.com

مهندسی نفت

مهندسی نفت با کاربرد دانش، فناوری، ریاضیات و اقتصاد در فرایند اکتشاف، استخراج، برآورد مخزن و توسعه نفت، گاز و سایر ترکیبات هیدروکربنی از مخازن زیرزمینی و انتقال آنها به پالایشگاه، صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده، سروکار دارد.

برخی از جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه مهندسی نفت

ردیف عنوان کلید واژه
1 ارزیابی کارایی پلیمر زیستی تولید شده توسط سویه باسیلوس لیچنیفورمیس در حضور آب هوشمند در فرایند ازدیاد برداشت نفت ازدیاد برداشت نفت
2 مقایسه تراوائی نسبی اندازه‌گیری شده از آزمایشات سیلاب‌زنی با مقادیر محاسبه شده از داده‌های فشار موئینگی سیلاب زنی
3 انتخاب سناریوی مناسب برای افزایش بازیافت نفت از یک مخزن کربناته شکافدار طبیعی مخزن نفت
4 مطالعه و شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی (دی اکسید کربن) جهت بالا بردن ضریب بازیافت نفت در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران تزریق گاز
5 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر جذب آسفالتین بر روی نانوذرات آسفالتین
6 بررسی و آنالیز مدل‌های فیزیک‌سنگی Xu-White و Xu-Payne در مخازن کربناته و مقایسه آن‌ها با مدل گاسمن تخلخل
7 بررسی آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از گلهای پلیمری تراوایی نسبی
8 ارزیابی پارامترهای مخزنی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه و تعیین زون های مخزنی با استفاده از آنالیز خوشه ای مغزه