021-66592834 / 09102741978 / 09300591997 info@pezhouheshno.com

مدیریت

مدیریت را می توان فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، تعریف کرد. مدیریت در زمینه های صنعتی، مالی، بازرگانی، منابع انسانی و تکنولوژی از زیر شاخه های اصلی این رشته هستند

برخی از جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت

ردیف عنوان کلید واژه
1 تأثیر تناسب وظیفه- تکنولوژی بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت دانش مدیریت دانش
2 بررسی تاثیر بازگشتی رضایت شغلی و انگیزش بر تعهد سازمانی(مورد مطالعه‌: اداره مرکزی و شعبات بانک گردشگری در شهر تهران) تعهد سازمانی
3 تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کیفیت خدمات سازمان کیفیت خدمات
4 بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت مشتری بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی رضایت مشتری و تصویر شرکت رضایت مشتری
5 تاثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی و عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک ومتوسط عملکرد مالی
6 ررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی با نقش میانجی هوش بازاریابی هوش هیجانی
7 رابطه رفتار تسهیم دانش و سرمایه فکری با بهره وری دانش (مورد مطالعه: شرکت بیمه کوثر) سرمایه فکری
8 بررسی میزان ایفای نقش عامل تغییر و شایستگی‌های آن در واحد منابع انسانی سازمان‌های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی
9 بررسی اثر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مخاطرات اخلاقی در صنعت بیمه مدیریت ریسک
10 بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت دانش و بهره وری تولید در موسسه اعتباری ثامن بهره وری تولید
11 تأثیر فعالیت‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و وفاداری مشتری (مورد مطالعه : چرم درسا) وفاداری مشتری